* Skontaktuj się z nami jeśli interesuje Cię szkolenie stacjonarne  

     Szkolenie wstępne 

 

 ► Instruktaż ogólny 

 

► Instruktaż stanowiskowy

 

SZKOLENIE WSTĘPNE 

 

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

1) szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej instruktażem ogólnym;

2) szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej instruktażem stanowiskowym.

 

Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, a także z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

3h ( lekcyjne)

online/ stacjonarne *

WYBIERAM

Czy musisz mieć szkolenie ?

1

Szkoleniom z dziedziny bhp podlegają:

 

► wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, w tym również:

 

► osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego,

 

► pracownicy zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy,

 

► praktykanci.

 

Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. W razie gdy na terenie zakładu pracy pracę wykonują pracownicy innego pracodawcy, to pracodawca ten jest zobowiązany przekazać tym pracownikom informację o występujących zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na tym terenie. Uzyskanie tych informacji pracownik potwierdza podpisem.

 

 ZAPAMIĘTAJ !

 

Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 1 Kodeksu pracy).

 

 

 

 

+48 536-802-700, 537-802-300

pro-tect.bhp@wp.pl